Privacyverklaring

Jongify gevestigd aan Alexanderstraat 21, 9724 JV Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.jongify.nl

Alexanderstraat 21,

9724 JV Groningen

06 129 408 36

 

Nelleke Stegeman is de Functionaris Gegevensbescherming van Jongify.

Zij is te bereiken via info@jongify.nl

 

De privacy van mijn klanten en websitebezoekers respecteer ik zeer en neem ik serieus. Derhalve zal ik er zorg voor dragen dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Om u zo helder mogelijk te informeren kunt u hieronder lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Jongify verwerkt

  • Voor- en achternaam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres van u en de eventuele organisatie waar u werkzaam bent

  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld telefonisch en in correspondentie

 

Redenen voor het verwerken van deze persoonsgegevens

Op deze manier  kan ik contact met u onderhouden of opnemen door te bellen of e-mailen tijdens onze samenwerking.

Het is nodig voor het afwikkelen van de betaling en wettelijke verplichting jegens de belastingdienst.

Daarnaast maak ik beknopte aantekeningen over de voorgang van de coaching, uitsluitend bedoelt voor eigen gebruik. Deze gegevens bewaar ik maximaal 1 jaar.

 

Persoonsgegevens die Jongify verwerkt wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief of contact legt over mogelijke samenwerking

  • Voor- en achternaam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres van u en de eventuele organisatie waar u werkzaam bent

Redenen voor het verwerken van deze persoonsgegevens  

Informatie naar u toezenden over activiteiten en andere specifieke informatie en contact kunnen leggen en onderhouden indien van belang.
Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden of weer aanmelden.

 

Wanneer u de website van Jongify bezoekt

Gegevens over surfgedrag: deze gegevens zijn niet gepersonaliseerd, dus niet terug te voeren op een ip-adres of persoonsnaam.

La Posta: Dit nieuwsbrievensysteem wordt gebruikt voor de periodieke nieuwsbrief die Jongify naar haar klanten stuurt. Klanten lezen hierin over de diensten en nieuwe cursusdata en interessante tips en trucs.

 

Hoe lang persoonsgegevens bewaart worden

Jongify bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

 

Bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens

 

Zakelijke relatiegegevens - 7 jaar - Eis van de belastingdienst

 

Contactgegevens - 2 jaar - Nieuwsbrief en  direct contact

Nieuwsbrief - persoonsafhankelijk - Voor zolang de lezer is aangemeld voor de brief

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens verkoopt Jongify niet aan derden. Deze worden uitsluitend verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in de opdracht van Jongify, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Jongify gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ik gebruik alleen technische cookies. Ook kan Jongify hiermee de website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft ten allen tijde het recht om uw  persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij. Aansluitend heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  Dit betekent dat u bij Jongify een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jongify.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Jongify u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek deze mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy kunt u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Binnen 4 weken kunt u een reactie ontvangen op uw verzoek.

Daarnaast wil ik u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd

Jongify neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jongify.nl

Jongify

Nelleke Stegeman

Groningen

06 - 129 408 36

info@nellekestegeman.nl